Władysława Rajewicz

Funkcja pełniona w trakcie powstania: organizacja zaplecza sanitarno-aprowizacyjnego

{ur. bd.}, bd.

{zm .bd.}, bd.

Imię i Nazwisko ojca: bd.

Imię i Nazwisko matki: bd.

Miejsce pochówku: bd.